Isı Gider Paylaşım Sistemleri

Isı Pay Ölçer - Isı Gider Paylaşım Sistemleri

ISI GİDER PAYLAŞIM SİSTEMLERİ

Isı Pay Ölçerler ile

 • İhtiyacınız kadar tüketin,
 • Sıcaklığı kendi konforunuza göre ayarlayın,
 • Isı tüketim kontrolü sizin elinizde olsun,
 • Paranız cebinizde kalsın.

Isı Pay Ölçer’ler sistemi ile istediğiniz kadar ısının, ısındığınız kadar ödeyin, tasarrufunuzu kendiniz belirleyin.

Isı Pay ölçer Nedir ?

 • Isı pay ölçer bağlı bulunduğu radyatörün ortama verdiği ısı miktarını hesaplayan ölçüm cihazıdır.
 • Pay ölçerin ölçüm değeri, ölçülen radyatörün karakteristik sıcaklığının ve radyatör yüzeyi ile oda sıcaklığı arasındaki farkın (minimum 4K) değeridir.Döküm, aluminyum veya panel radyatörlerin hepsine uyumludur.

Isı Sayacı Nedir ?

 • Isı sayacı, mobil sistemlerde dönüş hattı üzerine monte edilerek, dairenin tükettiği enerjiyi hesaplayan cihazlardır.
 • Isı sayaçları, hesaplama birimi, debimetre ve bir çift sensörden oluşmaktadır. Daire tipi ısı sayaçlarında, tüm parçalar bütünleşik olup kompakt yapıdadır. Split tip denilen ısı sayaçlarında tüm parçalar ayrıdır.
 • Giriş sıcaklığı, dönüş sıcaklığı ve debiyi ölçen ısı sayaçları, sıcaklık farkı ile debiden yola çıkarak tüketilen enerjiyi Kwh cinsinden hesaplamaktadır.
 • Isı sayaçları debimetre ölçüm prensibine göre ayrılırlar. Debiyi pervane aracığıyla ölçen ısı sayaçları mekanik tip, debiyi ultrasonik prensiple ölçen ısı sayaçları ultrasonik tipdir.

Termostatik Vana Nedir?

 • Termostatik vana, oda istenilen sıcaklığa ulaştığında radyatörden geçen suyu kesen yarı otomatik bir vanadır.
 • Termostatik vana, kafa kısmında bulunan bir likit hissedici aracığıyla oda sıcaklığını ölçmektedir.
 • Termostatik vanalar, gerekli sıcaklığa gelen odalardaki radyatörleri kapatacağından dolayı sistemin hidrolik dengelemesini sağlar ve ısınma dengesizliklerini ortadan kaldırır.
 • Termostatik vanalar, ısı paylaşım ve kontrol sistemlerinde kullanıcıya otomatik bir kontrol sağlandığından asıl tasarruf unsurudur.

Pay Ölçer veya Isı Sayacı Cihazlardan Hangisi Kullanmalıyız?

 • Eğer sıcak su tesisatı her daire için tek bir noktadan giriş ve cıkış olarak tasarlanmış ve tesisatta uygun yer var ise, ısı sayacı veya ısı pay ölçer, diğer durumlarda sadece ısı pay ölçer cihaz kullanılabilecektir.
 • Isı Paylaşım Ücretlendirmeler Daire Başına Nasıl Yapılacak?

  • Isı sayaçları telsiz antenleri aracılığıyla tüketim bilgilerini R/F ile yollayabilmektedir. Techem R/F sistemi ile sayaçlar uzaktan okunabilmektedir. Dolayısıyla evinize girmeye gerek bile kalmadan dönem içi yakıt tüketimmi bulunur. Her dönemin sonunda okunan veriler, ayrıntılı döküm haline getririlir ve bireysel ısı gideri oalrak kullanıcılara gönderilir.

  Türkiye’de yapılan uygulamalarda ısı paylaşım ve kontrol sistemine geçmiş binalarda ortalama %30 civarında yakıt tasarrufu sağladığı gözlemlenmiştir.Bu yaklaşım ile Türkiye şartlarında sisteme yapılan yatırımın geri dönüş süresi ortalama iki yıl olarak öngörülebilir.

KANUNİ HÜKÜMLÜLÜKLER

5627 sayılı ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

MADDE 7 c) Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz. Mevcut binalar ve endüstriyel işletmeler, inşaatı devam eden binalar ve asgarî sınırları sağlama

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce mevcut olan binalar ile inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni alınmamış olan binalar için, bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl süreyle uygulanmaz.

MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK


İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki, Sorumluluk ve Uygulamalar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik aşağıdaki giderlerin ısı veya sıhhî sıcak su sağlanmış bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasında uygulanır.

a) Merkezî ısıtma sistemlerinin işletme giderleri,

b) Isının ve sıhhî sıcak suyun bağımsız bölümlerce kullanım giderleri.

(2) Isıtma ve sıhhî sıcak su tüketimlerini ölçmek için mahaller ölçüm ekipmanları ile donatılır. Bağımsız bölüm kullanıcıları bu maksatla yapılacak iş ve işlemlere izin vermek mecburiyetindedir. Arıza ve bakım halleri hariç olmak üzere bağımsız bölüm kullanıcıları ölçüm ekipmanlarına müdahale edemez.

(3) Bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri, ısı veya sıhhî sıcak suya ilişkin tüketimleri aylık veya belirli dönemlerde ölçer ve bağımsız bölüm kullanıcılarına ait gider paylaşım belgelerini düzenler.

(4) Merdiven sahanlığı, giriş holü, ısıtma merkezleri ve benzeri ortak kullanım mahallerinde, tüketim ölçülmez. Kullanıma bağlı ısı veya sıhhî sıcak su tüketimi çok olan yüzme havuzu, sauna, kapıcı dairesi ve benzeri mahaller için ise tüketimin ölçülmesi mecburidir.

(5) Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezî ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215’e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır.

(6) Merkezî sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 °C olacak şekilde ayarlanır.

MADDE 8 – (1) Merkezî ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70’i bağımsızbölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30’u ortakkullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.

f) Isı ölçerlerdeki veya ısı sayaçlarındaki önceki ölçüm değerleri ve son tüketim ölçüm değerleri ile fark tüketim değerleri,

g) Isıtma sistemi gider hesaplama çizelgesi,

ğ) Sıhhî sıcak su sistemi gider hesaplama çizelgesi,

h) Toplam gider hesaplama çizelgesi,

ı) Bina ısıtma sistemi aylık toplam gideri tutarı,

i) Bina ısıtma sistemi aylık toplam gideri tutarının ısıtma ve sıhhî sıcak su hazırlama olarak paylaştırılmış tutarları,

j) Bina ısıtma giderinin sarfiyat ve sabit paylaşım oranları ile bu oranlara karşılık gelen tutarları, bu tutarlar üzerinden ilgili bağımsız bölüm kullanıcısına düşen tutarlar,

k) Gerekli durumlar için açıklayıcı bilgi satırı.

(8) Aylık veya belirli dönemlerde hazırlanan ısıtma veya sıhhî sıcak su giderlerine ait bağımsız bölüm paylaşım bildirimleri icmali, bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi veya yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri tarafından bina girişindeki ilan panosundan asgari üç gün süre ile liste halinde ilan edilir.

Mevcut binalarda alınacak tedbirlerin yapım süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin merkezî ısıtma veya sıhhî sıcak su sistemine sahip mevcut binalar, inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar ve proje değişikliği gerektiren esaslı onarımlar ile mekanik tesisat değişikliği gerektiren binalar için uygulanabilir olan maddeleri uyarınca yapılması gereken iş ve işlemler, bina sahibi veya yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi ile işletmecisi tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve geçici 6 ncı maddesi gereğince 2/5/2007 tarihi itibari ile beş yıl içinde yerine getirilir. (02.05.2012'ye kadar)

Enerji Kimlik Belgesi (EKB Belgesi) düzenleğimiz iller;

Adana Enerji Kimlik Belgesi, Adıyaman Enerji Kimlik Belgesi, Afyon Enerji Kimlik Belgesi, Ağrı Enerji Kimlik Belgesi, Amasya Enerji Kimlik Belgesi, Ankara Enerji Kimlik Belgesi, Antalya Enerji Kimlik Belgesi, Artvin Enerji Kimlik Belgesi, Aydın Enerji Kimlik Belgesi, Balıkesir Enerji Kimlik Belgesi, Bilecik Enerji Kimlik Belgesi, Bingöl Enerji Kimlik Belgesi, Bitlis Enerji Kimlik Belgesi, Bolu Enerji Kimlik Belgesi, Burdur Enerji Kimlik Belgesi, Bursa Enerji Kimlik Belgesi, Çanakkale Enerji Kimlik Belgesi, Çankırı Enerji Kimlik Belgesi, Çorum Enerji Kimlik Belgesi, Denizli Enerji Kimlik Belgesi, Diyarbakır Enerji Kimlik Belgesi, Edirne Enerji Kimlik Belgesi, Elazığ Enerji Kimlik Belgesi, Erzincan Enerji Kimlik Belgesi, Erzurum Enerji Kimlik Belgesi, Eskişehir Enerji Kimlik Belgesi, Gaziantep Enerji Kimlik Belgesi, Giresun Enerji Kimlik Belgesi, Gümüşhane Enerji Kimlik Belgesi, Hakkari Enerji Kimlik Belgesi, Hatay Enerji Kimlik Belgesi, Isparta Enerji Kimlik Belgesi, Mersin Enerji Kimlik Belgesi, İstanbul Enerji Kimlik Belgesi, İzmir Enerji Kimlik Belgesi, Kars Enerji Kimlik Belgesi, Kastamonu Enerji Kimlik Belgesi, Kayseri Enerji Kimlik Belgesi, Kırklareli Enerji Kimlik Belgesi, Kırşehir Enerji Kimlik Belgesi, Kocaeli Enerji Kimlik Belgesi, Konya Enerji Kimlik Belgesi, Kütahya Enerji Kimlik Belgesi, Malatya Enerji Kimlik Belgesi, Manisa Enerji Kimlik Belgesi, Kahramanmaraş Enerji Kimlik Belgesi, Mardin Enerji Kimlik Belgesi, Muğla Enerji Kimlik Belgesi, Muş Enerji Kimlik Belgesi, Nevşehir Enerji Kimlik Belgesi, Niğde Enerji Kimlik Belgesi, Ordu Enerji Kimlik Belgesi, Rize Enerji Kimlik Belgesi, Sakarya Enerji Kimlik Belgesi, Samsun Enerji Kimlik Belgesi, Siirt Enerji Kimlik Belgesi, Sinop Enerji Kimlik Belgesi, Sivas Enerji Kimlik Belgesi, Tekirdağ Enerji Kimlik Belgesi, Tokat Enerji Kimlik Belgesi, Trabzon Enerji Kimlik Belgesi, Tunceli Enerji Kimlik Belgesi, Şanlıurfa Enerji Kimlik Belgesi, Uşak Enerji Kimlik Belgesi, Van Enerji Kimlik Belgesi, Yozgat Enerji Kimlik Belgesi, Zonguldak Enerji Kimlik Belgesi, Aksaray Enerji Kimlik Belgesi, Bayburt Enerji Kimlik Belgesi, Karaman Enerji Kimlik Belgesi, Kırıkkale Enerji Kimlik Belgesi, Batman Enerji Kimlik Belgesi, Şırnak Enerji Kimlik Belgesi, Bartın Enerji Kimlik Belgesi, Ardahan Enerji Kimlik Belgesi, Iğdır Enerji Kimlik Belgesi, Yalova Enerji Kimlik Belgesi, Karabük Enerji Kimlik Belgesi, Kilis Enerji Kimlik Belgesi, Osmaniye Enerji Kimlik Belgesi, Düzce Enerji Kimlik Belgesi

A Akademi Enerji olarak Türkiye'nin bütün illerine Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme yetkisine sahibiz.