SIKÇA SORULAN SORULAR

Enerji Kimlik Belgesi Sıkça Sorulan Sorular
Enerji Kimlik Belgesi Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Enerji Verimliliği Nedir?

Enerji verimliliği, tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden iktisadi kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden en aza indirilmesi biçiminde ifade edilmiştir. 

En basit ifade ile "daha az enerji ile aynı faydayı sağlama maliyetine" enerji verimliliği diyoruz.  

Neden Enerji Verimliliği?  

İklim değişikliğine neden olan başlıca altı tane seragazı vardır. Bunların içinde en önemlisi CO2 gazıdır ve toplam seragazı miktarı içindeki payı % 80 civarındadır.  Diğer sera gazları ise büyüklük sırasına göre Metan (CH4), Azotoksit(N2O), Hidroflorokarbon (HFC), Perflorokarbon (PFC) ve KükürtHekzaFlorid (SF6) olarak sıralanabilir.  Yapılan çalışmalar sonucu global olarak yeryüzeyinin ortalama ısısının son yüzyılda 0.6 0C (Avrupa’da ise 1.2 0C) artış gösterdiği gözlenmiştir.  Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre, son 150 yılın en sıcak yılı 1998, en sıcak ikinci yılı ise 2002 olmuştur(WMO, 2002). 1990 yılından 2100 yılına kadar global anlamda yer yüzeyinin ortalama ısı değerinin 1.4 – 5.8 CO artış göstereceği tahmin edilmektedir.

Ülke

GDP(milyar $)

Tüketim(milyonTEP)

Enerji yoğunluğu

Kişi başınatüketim(TEP/nüfus)

Türkiye

190,3

72,5

0,35

1,06

Japonya

5.648

520,7

0,09

4,09

ABD

8.977,9

2.281,5

0,25

7,98

Yunanistan

144,8

28,7

0,20

2,62

OECD

27.880,9

8.970

0,19

4,68

Dünya

34.399,8

10.029

0,29

1,64

NİHAİ ENERJİ TÜKETİMİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI (2007)

SANAYİ % 39

KONUT VE HİZMETLER  % 30

ULAŞTIRMA                 % 21

TARIM                        % 5

ENERJİ DIŞI                 % 5   

Enerji Verimliliği Kanunu ne zaman yayınlanmıştır?

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 2 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmıştır.  

Enerji Verimliliği Kanunu nun amacı nedir?

Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.  

Kimler enerji yöneticisi olabilir?

Endüstriyel işletmelerde görev alacakların mühendis olmaları, ticari binalarda görev alacakların makine, elektrik veya elektrik-elektronik mühendisi olmaları gerekmektedir. 

Enerji Yöneticisi sertifikası nasıl alınır?

Tarafımından düzenlenen  kurslar sonunda yapılan sınav neticesinde başarılı olan adaylar sertifika almayı hak ederler.  

TEP nedir?

Ton Eşdeğer Petrol dür. Her enerji biriminin TEP cinsinde karşılığı vardır. Örneğin; 1000 kWh elektrik = 0,086 TEP dir. Ya da 1 TEP 11,627 MWh Elektrik tir. Çevirm programını sitemizdeki "Dokümanlar" bölümümden bilgisayarınıza ücretsiz indirebilirsiniz.  

Enerji yöneticisinin görevleri nelerdir? 

 • · Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine ve ısrafın önlenmesine yönelik önlemleri ve prosedürleri belirlemek, tanıtımını yapmak ve gerektiğinde eğitim programları düzenlemek, 
 • · Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde yapılabilecek tadilâtları belirlemek ve uygulanmasını koordine etmek, 
 • · Enerji etüdlerinin ve VAP’ların hazırlanması ve uygulanması ile ilgili pazar araştırmaları yapmak, anlaşmaları hazırlamak ve uygulamayı kontrol etmek, 
 • · Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerini izlemek, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılmasını koordine etmek, 
 • · Enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların plânlarını, bütçe ihtiyaçlarını, fayda ve maliyet analizlerini hazırlamak ve üst yönetime sunmak, 
 • · Enerji tüketimini ve maliyetleri izlemek, değerlendirmek ve periyodik raporlar üretmek, 
 • · Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin edilmesini ve montajını sağlamak üzere girişimlerde bulunmak, 
 • · Endüstriyel işletmelerde özgül enerji tüketimini, mal üretimi ile enerji tüketimi ilişkisini, enerji maliyetlerini, işletmenin enerji yoğunluğunu izlemek ve bunları iyileştirici öneriler hazırlamak, 
 • ·Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkânları araştırmak, çevrenin korunmasına, emisyonların azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemleri hazırlayarak bunların uygulamasını koordine etmek, 
 • · Enerji ikmal kesintisi durumunda uygulanmak üzere ve Genel Müdürlük tarafından istenmesi halinde petrol ve doğal gaz kullanımını azaltmak amacıyla alternatif planlar hazırlamak, 
 • · Kanun kapsamında her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilmesi gerekli bilgileri hazırlamak ve Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere yönetime sunmak.  

 Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında endüstriyel işletmelerde enerji yöneticisi bulundurma zorunluğu  vardır? 

Enerji tüketimi 1000 TEP ve üzeri endüstriyel işletmelerde sanayi enerji yöneticisi sertifikası almış enerji yöneticisi bulundurmak zorunludur.  

Endüstriyel işletme nedir?

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri bin TEP ve üzeri olan, ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmelerdir.   

Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında ticari ve hizmet binalarında enerji yöneticisi bulundurma zorunluluğu var mıdır?

Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticarî binaların, hizmet binalarının ve kamu kesimi binalarının yönetimleri, yönetimlerin bulunmadığı hallerde bina sahipleri, enerji yöneticisi görevlendirme veya enerji yöneticilerinden hizmet alması gerekmektedir. 

Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında kamu kesimi binalarında enerji yöneticisi bulundurma zorunluluğu var mıdır?

Toplam insaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, yönetimlerin bulunmadıgı hallerde bina sahipleri enerji yöneticisi görevlendirir veya sirketlerden veya enerji yöneticilerinden hizmet alır.

Özet olarak, 

 

Enerji Tüketimi  TEP değeri

Kapalı İnşaat Alanı

Zorunluluklar

Endüstriyel İşletmeler

> 1000

-

Sanayi enerji yöneticisi görevlendirme.

Ticari Binalar

> 500

veya >20000 m2

Bina enerji yöneticisi görevlendirme veya yetkili firmadan hizmet alma.

Kamu Binaları

> 250

veya >10000 m2

Bina enerji yöneticisi görevlendirme veya yetkili firmadan hizmet alma.

 

Enerji verimliliği arttırılması halinde teşvikler var mıdır?

Herhangi bir endüstriyel işletmesi için üç yıl içerisinde enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az yüzde on oranında azaltmayı taahhüt ederek Genel Müdürlük ile gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren gerçek veya tüzel kişilerin ilgili endüstriyel işletmesinin, ödenek imkânları gözönüne alınmak ve 100 bin Türk Lirasını geçmemek kaydıyla, anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %20 karşılanır. Endüstriyel işletmeler tarafından Genel Müdürlüğe sunulan, Genel Müdürlüğün uygun görüşü ile Kurul tarafından onaylanan, geri ödeme süresi en fazla 5(beş) yıl ve projesinde belirlenmiş bedelleri en fazla 500.000 TL(beşyüzbin Türk Lirası) olan uygulama projeleri bedellerinin en fazla yüzde yirmisi oranında desteklenir.  

Enerji yöneticisi bulundurulmaması veya yetkili firmalardan hizmet alınmaması halinde para cezası var mıdır?

Endüstriyel işletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimleri, ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, aykırılığın giderilmesi için ihtar edilir. Aykırılığın 30(otuz) gün içerisinde giderilmemesi halinde; endüstriyel işletmeye, bina sahibine veya bina yönetimine 24.000 TL(yirmi dört bin Türk Lirası) idarî para cezası verilir.    

Enerji kimlik belgesi nedir?

Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. 01.01.2011 tarihinden itibaren, yeni yapı ruhsatı alacak binalarda zorunlu olacaktır.  

 Karbon ayak izi nedir?

Karbon Ayak izi birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür.

Isı Paylaşım Sistemi Nedir?

Merkezi ısıtma sistemi olan binalarda, bina sakinlerinin kullandıkları kadar ısıyı faturalandırmayı sağlayan sistemdir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB Belgesi) düzenleğimiz iller;

Adana Enerji Kimlik Belgesi, Adıyaman Enerji Kimlik Belgesi, Afyon Enerji Kimlik Belgesi, Ağrı Enerji Kimlik Belgesi, Amasya Enerji Kimlik Belgesi, Ankara Enerji Kimlik Belgesi, Antalya Enerji Kimlik Belgesi, Artvin Enerji Kimlik Belgesi, Aydın Enerji Kimlik Belgesi, Balıkesir Enerji Kimlik Belgesi, Bilecik Enerji Kimlik Belgesi, Bingöl Enerji Kimlik Belgesi, Bitlis Enerji Kimlik Belgesi, Bolu Enerji Kimlik Belgesi, Burdur Enerji Kimlik Belgesi, Bursa Enerji Kimlik Belgesi, Çanakkale Enerji Kimlik Belgesi, Çankırı Enerji Kimlik Belgesi, Çorum Enerji Kimlik Belgesi, Denizli Enerji Kimlik Belgesi, Diyarbakır Enerji Kimlik Belgesi, Edirne Enerji Kimlik Belgesi, Elazığ Enerji Kimlik Belgesi, Erzincan Enerji Kimlik Belgesi, Erzurum Enerji Kimlik Belgesi, Eskişehir Enerji Kimlik Belgesi, Gaziantep Enerji Kimlik Belgesi, Giresun Enerji Kimlik Belgesi, Gümüşhane Enerji Kimlik Belgesi, Hakkari Enerji Kimlik Belgesi, Hatay Enerji Kimlik Belgesi, Isparta Enerji Kimlik Belgesi, Mersin Enerji Kimlik Belgesi, İstanbul Enerji Kimlik Belgesi, İzmir Enerji Kimlik Belgesi, Kars Enerji Kimlik Belgesi, Kastamonu Enerji Kimlik Belgesi, Kayseri Enerji Kimlik Belgesi, Kırklareli Enerji Kimlik Belgesi, Kırşehir Enerji Kimlik Belgesi, Kocaeli Enerji Kimlik Belgesi, Konya Enerji Kimlik Belgesi, Kütahya Enerji Kimlik Belgesi, Malatya Enerji Kimlik Belgesi, Manisa Enerji Kimlik Belgesi, Kahramanmaraş Enerji Kimlik Belgesi, Mardin Enerji Kimlik Belgesi, Muğla Enerji Kimlik Belgesi, Muş Enerji Kimlik Belgesi, Nevşehir Enerji Kimlik Belgesi, Niğde Enerji Kimlik Belgesi, Ordu Enerji Kimlik Belgesi, Rize Enerji Kimlik Belgesi, Sakarya Enerji Kimlik Belgesi, Samsun Enerji Kimlik Belgesi, Siirt Enerji Kimlik Belgesi, Sinop Enerji Kimlik Belgesi, Sivas Enerji Kimlik Belgesi, Tekirdağ Enerji Kimlik Belgesi, Tokat Enerji Kimlik Belgesi, Trabzon Enerji Kimlik Belgesi, Tunceli Enerji Kimlik Belgesi, Şanlıurfa Enerji Kimlik Belgesi, Uşak Enerji Kimlik Belgesi, Van Enerji Kimlik Belgesi, Yozgat Enerji Kimlik Belgesi, Zonguldak Enerji Kimlik Belgesi, Aksaray Enerji Kimlik Belgesi, Bayburt Enerji Kimlik Belgesi, Karaman Enerji Kimlik Belgesi, Kırıkkale Enerji Kimlik Belgesi, Batman Enerji Kimlik Belgesi, Şırnak Enerji Kimlik Belgesi, Bartın Enerji Kimlik Belgesi, Ardahan Enerji Kimlik Belgesi, Iğdır Enerji Kimlik Belgesi, Yalova Enerji Kimlik Belgesi, Karabük Enerji Kimlik Belgesi, Kilis Enerji Kimlik Belgesi, Osmaniye Enerji Kimlik Belgesi, Düzce Enerji Kimlik Belgesi

A Akademi Enerji olarak Türkiye'nin bütün illerine Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme yetkisine sahibiz.