Isı İzolasyonu Danışmanlığı

ISI YALITIM (MANTOLAMA) YAPILMASINDA A AKADEMİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK ŞİRKETİ OLARAK YAPACAĞIMIZ HİZMETLER

Isı izolasyonu danışmanlığı, mantolama Isı yalıtım - Mantolama

Bina ısıtma sisteminin mevcut halinin performansının tespit edilmesi.

Merkezi ve/veya Ferdi Sisteme geçiş konusunda mali ve teknik bilgilerin üretilmesi.

Bina etüdünü yaparak TS 825 e göre genel ve TS 2164 göre özel şartlar çerçevesinde “Bina Isı Yalıtım” projesi hazırlanması.

Yoğuşma / Buharlaşma tahkiki ve diğer şartların gerekleri için yalıtım uygulama şartname dosyası kullanıma hazır bir şekilde temin edilmesi.

Kullanılacak yalıtım malzemelerin TS 825 e uygun olup olmadığı konusunda tespit işleminde yardımcı olunması.

Isı Yalıtım yüklenici firma seçiminde teknik destek verilmesi.

Isı yalıtım uygulamasının şartnamelere uygunluğu konusunda denetim desteği verilmesi.

Kat maliklerinin aldığı karar doğrultusunda, bağımsız bölüm bazında, yapılacak masrafa paralel olarak ödeme planına esas masraf dağılımının çıkartılmasının yapılması.

NİÇİN MANTOLAMA YAPILIR?

 • Ülkemiz, enerji tüketiminde, birim ürün ve hizmette gelişmiş ülkelere göre (Batı Avrupa için 2 kat, Japonya için 4 kat) fazla enerji tüketmektedir.
 • Türkiye de tüketilen enerjinin % 33 Binalarda, % 30 Sanayide, % 19 Ulaştırmada ve %18 Diğer alanlardadır. Binalarda harcanan enerjinin de % 70’i de ısıtma ve soğutmada kullanılmaktadır.
 • “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Yasası” ve buna bağlı çıkartılan “Yönetmelikler” ile enerji sarfının dizginlenmesi ve tasarruf edilmesi amaçlanmıştır. Beklenen tasarruf yılda 14 milyar USD dır.
 • Binalarda kullanılan ısınma enerjisinin kışın dışarı kaçmasını önlemek, yazın da güneş enerjisinin içeri girmesini önlemek gerektiği ortadadır. Bu önlemenin yolu da bina dış kabuğunun ideal bir şekilde kaplanması ile ısı geçişine mani olunmasıdır.
 • Binalarınızın mevcut durumu, mantolanacak haline göre ortalama 4 kat fazla enerji tükettiğine emin olunuz. Bu durumda kışın ısınmak için fazla enerji harcamaktasınız, yazın serinlemek için de klima tüketim masrafınız da artmaktadır.
 • Binanın ısı kaybeden yüzeyleri (Atop ) ve bu yüzeylerin çevrelediği ısıtılan bina hacmi (Vbrüt) değerlerinin fonksiyonu olarak, ülkemiz farklı coğrafi bölgelerine göre değişen miktarlarda ısı kayıpları olmaktadır.
 • Binanızın mimari yapısına ve (Atop/Vbrüt) “Bodurluk/Narinlik” oranına göre değişmekle birlikte, duvarlardan, pencerelerden, tavandan, tabandan ve kapı pencere aralıklarından olan tabii havalandırmalarla kışın ısı kayıpları, yazında güneşten istenmeyen ısı girişleri olacaktır.
 • Aşağıda, tipik bir apartman bloğunun Yalıtımsız ve Yalıtımlı mukayesesini gösterir tablo verilmiştir.
ISI KAYIP NOKTALARI (YALITIMSIZ) Isı Kaybı (Watt/K) % ISI KAYBI ISI KAYIP NOKTALARI (TS 825' e göre YALITIMLI) Isı Kaybı (Watt/K) % ISI KAYBI
Dış Duvarlar (Tuğla) 3.918,4 25,4 Dış Duvarlar (Tuğla) 1.111,4 16,6
Dış Betonarme(Kolon-Kiriş)’ler 1.840,9 11,9 Dış Betonarme(Kolon-Kiriş)’ler 174,9 2,6
Isıtılmayan Hacme Komşu İç Duvar 382,4 2,5 Isıtılmayan Hacme Komşu İç Duvar 118,4 1,8
Çatı Tavanı 1.680,7 10,9 Çatı Tavanı 132,4 2,0
Taban 589,2 3,8 Taban 121,4 1,8
Çıkmalar 1.896,8 12,3 Çıkmalar 290,5 4,3
Pencereler 2.074,7 13,5 Pencereler 1.717,0 25,6
Dış Kapı 24,2 0,2 Dış Kapı 24,2 0,4
Havalandırma Kaçakları (İnfilitrasyon) 3.015,0 19,5 Havalandırma Kaçakları (İnfilitrasyon) 3.015,0 45,0
TOPLAM 15.422,3 100,0 TOPLAM 6.705,2 100,0

 • Önemini tekrar vurgulamak için, (Atop/Vbrüt) oranı küçük olan bodur tipli binalar, büyük oranlı narin binalara göre daha az ısı kaybederler ve daha az yalıtım masrafları olur. Diğer taraftan ısı kaybeden yapı bileşenlerinin nitelik ve boyutlarının da etkin faktör olduğunu unutmamak gerekir.
 • Bütün bu faktörleri dikkate alarak, TS 825 e göre yapılan hesaplamalar ile gerekli yalıtım miktarı genel olarakbelirlenir.
 • Yapının coğrafi yönü, bulunduğu katla ve bağımsız bölümle (daire) ilgili rüzgâr etkisi ve güneş ışığının etkileri de dikkate alınarak TS 2164 e göre de belirlenerek özel olarak tespit edilmiş olunur.
 • TS 825 e göre yapılan genel hesaplamalar, TS 2164 e göre yapılan özel hesaplama değerleri ile mukayese edilerek, yapının bölgesel yalıtım ihtiyacı da alternatifli olarak yapı geometrisi bölgelerine göre hesaplanır vedengeleme yapılır.
 • Bu hesaplamalara göre yapının bölgesel yalıtım ihtiyacı da alternatifli olarak bölgelere göre hesaplanmış olabilecektir.
 • Bina sakinleri, 634 Sayılı Kat Malikleri Kanunundaki tanım ve hükümlere çerçevesinde varacakları karara göre, yalıtım masraflarını herkese eşit veya bina bloğundaki bağımsız bölümler (dairelerin) paylarına düşen bölgedeki uygulama bedeli olarak farklı bir şekilde pay edebilirler.

MANTOLAMAYA NASIL KARAR VERİLİR?

634 Sayılı Kat Malikleri Kanunu,

F) Yenilikler ve İlaveler:

Madde 42, (Değişik Dördüncü Fıkra 18.04.2007 – 5627 Sayılı Yasa/ Madde 16)

MADDE 16 – 23.6.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinindördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(Dördüncü Fıkra) “Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuile verecekleri karar üzerine yapılır.

Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarakoybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

(Beşinci Fıkra ) Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır.”

Not: KMK Madde 42 başlangıcında Ek fıkra bitiminde, “Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre ödenir” ibaresi.


HANGİ ADIMLAR ATILIR?

6 Bina bağımsız bölüm (Daire) malikleri KMK Madde 42 ye göre yeterli çoğunlukla “Isı Yalıtımı” yaptırma kararı alacaklardır.

Yine KMK Madde 42 ye göre Isı yalıtım uygulama projesine ait ödeme oranı belirlemesi kararını da alacaklardır.

Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerinden, binanın mevcut halinin etüdünü yaptırarak TS 825 e göre genel ve TS 2164 özel şartlara göre “Bina Isı Yalıtım” raporu teknik verilerini rakamsal olarak belirleyeceklerdir.

Bina ısı kaybeden yüzeylerinde Yoğuşma / Buharlaşma tahkiki raporu temin edilecektir.

Merkezi Isıtma sistemi varsa, 5627 Sayılı yasa, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği (BEP) ve diğer yönetmeliklere göre sistemin mevcut hali etüt edilmeli, mevzuat gereklerinin yerine gelmesi için ilave yatırımlar tespit edilmelidir

Ferdi sisteme geçiş için fizibilite çalışması ile mali ve işletme yükü mukayesesi yapılarak oy birliği ile karar alınmalıdır.

Isı Yalıtım Malzemeleri, projelendirme seçimi sırasında BEP yönetmeliğine uygun olacak şekilde seçilecektir.

Isı Yalıtım Malzeme seçimi konusunda teknik veriler temin edilecek ve kat maliklerine sunularak marka ve maliyetleri de göz önüne alınarak seçim yapılmasına yardımcı olunacak ve seçim netleştirilecektir.

Bu rapora göre oluşan uygulama maliyetinin malikler arasında pay edilmesi ile ödeme tablosu belirlenecektir.

Kredi kuruluşlarına başvuru ile kredi temin etme konusunda gerekli şartların hazırlanması ve kat maliklerine sunularak onayı veya reddi temin edilecektir.

ENERJİ YÖNETİCİMİZLE İLETİŞİM KURMAK İÇİN

Mustafa YONCACILAR

Mak. Yük. Müh. / Enerji Yöneticisi / Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı

Tel&Faks: 0 224 223 73 53

GSM: 0 532 273 52 74

Doğanbey mah. Doğanbey cad. No:6 Burçin 3 İşhanı No:709 Osmangazi/BURSA

Enerji Kimlik Belgesi (EKB Belgesi) düzenleğimiz iller;

Adana Enerji Kimlik Belgesi, Adıyaman Enerji Kimlik Belgesi, Afyon Enerji Kimlik Belgesi, Ağrı Enerji Kimlik Belgesi, Amasya Enerji Kimlik Belgesi, Ankara Enerji Kimlik Belgesi, Antalya Enerji Kimlik Belgesi, Artvin Enerji Kimlik Belgesi, Aydın Enerji Kimlik Belgesi, Balıkesir Enerji Kimlik Belgesi, Bilecik Enerji Kimlik Belgesi, Bingöl Enerji Kimlik Belgesi, Bitlis Enerji Kimlik Belgesi, Bolu Enerji Kimlik Belgesi, Burdur Enerji Kimlik Belgesi, Bursa Enerji Kimlik Belgesi, Çanakkale Enerji Kimlik Belgesi, Çankırı Enerji Kimlik Belgesi, Çorum Enerji Kimlik Belgesi, Denizli Enerji Kimlik Belgesi, Diyarbakır Enerji Kimlik Belgesi, Edirne Enerji Kimlik Belgesi, Elazığ Enerji Kimlik Belgesi, Erzincan Enerji Kimlik Belgesi, Erzurum Enerji Kimlik Belgesi, Eskişehir Enerji Kimlik Belgesi, Gaziantep Enerji Kimlik Belgesi, Giresun Enerji Kimlik Belgesi, Gümüşhane Enerji Kimlik Belgesi, Hakkari Enerji Kimlik Belgesi, Hatay Enerji Kimlik Belgesi, Isparta Enerji Kimlik Belgesi, Mersin Enerji Kimlik Belgesi, İstanbul Enerji Kimlik Belgesi, İzmir Enerji Kimlik Belgesi, Kars Enerji Kimlik Belgesi, Kastamonu Enerji Kimlik Belgesi, Kayseri Enerji Kimlik Belgesi, Kırklareli Enerji Kimlik Belgesi, Kırşehir Enerji Kimlik Belgesi, Kocaeli Enerji Kimlik Belgesi, Konya Enerji Kimlik Belgesi, Kütahya Enerji Kimlik Belgesi, Malatya Enerji Kimlik Belgesi, Manisa Enerji Kimlik Belgesi, Kahramanmaraş Enerji Kimlik Belgesi, Mardin Enerji Kimlik Belgesi, Muğla Enerji Kimlik Belgesi, Muş Enerji Kimlik Belgesi, Nevşehir Enerji Kimlik Belgesi, Niğde Enerji Kimlik Belgesi, Ordu Enerji Kimlik Belgesi, Rize Enerji Kimlik Belgesi, Sakarya Enerji Kimlik Belgesi, Samsun Enerji Kimlik Belgesi, Siirt Enerji Kimlik Belgesi, Sinop Enerji Kimlik Belgesi, Sivas Enerji Kimlik Belgesi, Tekirdağ Enerji Kimlik Belgesi, Tokat Enerji Kimlik Belgesi, Trabzon Enerji Kimlik Belgesi, Tunceli Enerji Kimlik Belgesi, Şanlıurfa Enerji Kimlik Belgesi, Uşak Enerji Kimlik Belgesi, Van Enerji Kimlik Belgesi, Yozgat Enerji Kimlik Belgesi, Zonguldak Enerji Kimlik Belgesi, Aksaray Enerji Kimlik Belgesi, Bayburt Enerji Kimlik Belgesi, Karaman Enerji Kimlik Belgesi, Kırıkkale Enerji Kimlik Belgesi, Batman Enerji Kimlik Belgesi, Şırnak Enerji Kimlik Belgesi, Bartın Enerji Kimlik Belgesi, Ardahan Enerji Kimlik Belgesi, Iğdır Enerji Kimlik Belgesi, Yalova Enerji Kimlik Belgesi, Karabük Enerji Kimlik Belgesi, Kilis Enerji Kimlik Belgesi, Osmaniye Enerji Kimlik Belgesi, Düzce Enerji Kimlik Belgesi Bursa Enerji Etüdü Osmangazi Enerji Etüt Nilüfer Enerji Etüt Yıldırım Enerji Etüt

A Akademi Enerji olarak Türkiye'nin bütün illerine Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme yetkisine sahibiz.